Politika a vize naší společnosti

V návaznosti na dlouhodobou strategii vedení společnosti podporuje certifikovaný, procesně orientovaný systém managementu kvality splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Vedení společnosti svoje záměry v rámci provozovaného systému managementu kvality vyjadřuje touto politikou:

Ve směru k zákazníkům

 • poskytovat svým zákazníkům produkty v maximální kvalitě, zodpovědně přistupovat k jejich požadavkům a pravidlům;
 • průběžně zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů a služeb a tím zvyšovat spokojenost zákazníků;
 • být vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty pro zákazníka.

Ve směru k vlastní společnosti HORSTAM, s.r.o.

 • plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, podporovat procesní přístup a certifikovaný systém managementu kvality;
 • plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným produktům a službám;
 • zvyšovat efektivnost systému managementu kvality pomocí cílů a cílových hodnot a zlepšovat procesy ovlivňující kvalitu produktů při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik;
 • poskytovat zdroje pro provoz a zlepšování systému managementu kvality.

Ve směru k vlastníkům

 • zajišťovat prosperitu společnosti pomocí zavedeného systému managementu kvality a využívání preventivních a kontrolních nástrojů, jako jsou audity externími nezávislými auditory;
 • efektivně využívat vlastní zdroje, snižovat spotřebu energií, pohonných hmot a dalších zdrojů.

Ve směru k pracovníkům

 • zvyšovat kompetence pracovníků tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni;
 • cílevědomou personální politikou rozvíjet postoje a chování pracovníků založené na vzájemné spolupráci a profesionalitě;
 • zajišťovat přístup pracovníků k potřebným informacím.

Od pracovníků vedení společnosti vyžaduje:

 • zodpovědný přístup k plnění požadavků zákazníka, požadavků na kvalitu poskytovaných produktů, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce;
 • aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného systému managementu kvality.

Ve směru k okolí

 • minimalizovat vliv svých činností s negativním dopadem na životní prostředí a vznik úrazů.

Ve směru k orgánům veřejné a státní správy

 • spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně řízení společnosti a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností.

Ve směru k dodavatelům

 • upřednostňovat dlouhodobé, stabilní a prověřené dodavatele produktů a dalších služeb;
 • při výběru dodavatelů zohledňovat požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktů.